ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 08338387772 تماس حاصل نموده یا به آدرس کرمانشاه ، بلوار شهيد بهشتي،روبروي بيمارستان طالقاني 08338366093 پشتيباني 09199169500 - 08338387772 مراجعه نمایید.